1. സംഗി

  സം. സംഗിന്‍

   • വി. ഒന്നിച്ചുകൂടുന്ന
   • വി. ലക്ഷ്യമാക്കിപ്പോകുന്ന
   • വി. ഐക്യം പ്രാപിക്കുന്ന
   • വി. കണ്ടുമുട്ടുന്ന
X