1. സംഗീതം

  സം. -ഗീത

   • നാ. പാട്ട്, പാടല്‍, ഈണത്തിലുള്ള പാടലോ നിരര്‍ഥമായ ശബ്ദങ്ങള്‍ നീട്ടി ചൊല്ലലോ
   • നാ. സപ്തസ്വരങ്ങളുടെ സവിശേഷവിന്യാസത്തോടും താളഘടനയോടും കൂടിയുള്ള സ്വരാലാപമോ ഗീതത്തിന്‍റെ ആലാപമോ
   • നാ. ശാസ്‌ത്രീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗാനാലാപസമ്പ്രദായം, ഉദാ: കര്‍ണാടക സംഗീതം
   • നാ. ഗീതവാദ്യനൃത്തങ്ങളുടെ സമ്യുക്തമായ പ്രയോഗം
X