1. സം യുഗം

  സം-യുഗ

   • നാ. യുദ്ധം
   • നാ. സം യോഗം
 2. യുഗം

   • നാ. നുകം
   • നാ. തലമുറ
   • നാ. ഋദ്ധി
   • നാ. ജോഡി, യുഗ്മം, യുഗളം
   • നാ. കാലഘട്ടം
   • നാ. ചതുര്‍ യുഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. മനുഷ്യചരിത്രത്തിന്‍റെ ഒരു ദശ. ഉദാഃ ശിലായുഗം, താമ്രയുഗം
   • നാ. ഒരളവ്, നാലുമുഴം
 3. യൂകം

   • നാ. പേന്‍
 4. സം.

  സം.

   •   തുല്യമായി
   •   കൂടെ, ഒരുമിച്ച്, സമ്യക്കായി
   •   യഥാവിഥി, ഉചിതമാം വിധം
   •   സുദൃഡമായി
 5. സം യാനം

  സം. -യാന

   • നാ. ഉത്തരീയം
   • നാ. ഗമനം, പോക്ക്
   • നാ. തീവണ്ടി
   • നാ. നേരായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം
   • നാ. സഹഗമനം
   • നാ. മൃതശരീരം വഹിക്കല്‍
 6. സം യാമം

  സം. -യാമ

   • നാ. സം യമം, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം
 7. സം യുക്ക്

  സം. -യുജ്

   • വി. നല്ല ലക്ഷണങ്ങളുള്ള
 8. സം യുക്ത

  സം. -യുക്ത

   • വി. സമ്യോജിപ്പിച്ച, കൂടിയ, കൂടിച്ചേര്‍ന്ന
   • വി. ഉള്‍ക്കൊണ്ട, സഹിതമായ
X