1. സം യോഗം

  സം. സം-യോഗ < യുജ്

   • അലം. ഒരു കാവ്യഗുണം
   • നാ. രതിക്രീഡ
   • നാ. ചേര്‍ച്ച, കൂടിച്ചേരല്‍
   • നാ. ഗാഡമായ ചേര്‍ച്ച, ഏകീഭാവം, ഐക്യം
   • രസ. രാസപ്രക്രിയയിലൂടെയുള്ള പദാര്‍ഥസം യോജനം
   • നാ. ഒത്തുചേരല്‍, കൂട്ടം, സംഘം ചേരല്‍
   • നാ. (ജ്യോ.) ഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗം
   • നാ. വൈശേഷികദര്‍ശനപ്രകാരമുള്ള ഗുണങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
 2. യോഗം

   • നാ. ചേര്‍പ്പ്
   • നാ. കലര്‍പ്പ്
   • നാ. സംഭോഗം
   • നാ. ചേരല്‍, കൂടിച്ചേരല്‍
   • നാ. സമ്മേളനം
   • നാ. കൂടിച്ചേര്‍ന്ന അവസ്ഥ
   • നാ. രാസപ്രക്രീയയില്‍ക്കൂടിയുള്ള കൂടിച്ചേരല്‍
   • നാ. ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കള്‍ ചേര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന വസ്തു
   • നാ. ഔഷധങ്ങളുടെ ചേര്‍ച്ച
   • നാ. യോഗവിദ്യ, മോക്ഷമാര്‍ഗം
   • നാ. യോഗദര്‍ശനം
   • നാ. ഭാഗ്യം, വിധി (ഗ്രഹയോഗം മൂലം ഇവ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തില്‍ നിന്ന്)
 3. സം.

  സം.

   •   തുല്യമായി
   •   കൂടെ, ഒരുമിച്ച്, സമ്യക്കായി
   •   യഥാവിഥി, ഉചിതമാം വിധം
   •   സുദൃഡമായി
 4. സം യാനം

  സം. -യാന

   • നാ. ഉത്തരീയം
   • നാ. ഗമനം, പോക്ക്
   • നാ. തീവണ്ടി
   • നാ. നേരായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം
   • നാ. സഹഗമനം
   • നാ. മൃതശരീരം വഹിക്കല്‍
 5. സം യാമം

  സം. -യാമ

   • നാ. സം യമം, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം
 6. സം യുക്ക്

  സം. -യുജ്

   • വി. നല്ല ലക്ഷണങ്ങളുള്ള
 7. സം യുക്ത

  സം. -യുക്ത

   • വി. സമ്യോജിപ്പിച്ച, കൂടിയ, കൂടിച്ചേര്‍ന്ന
   • വി. ഉള്‍ക്കൊണ്ട, സഹിതമായ
 8. സം യുക്തം

  സം.

   • നാ. ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നത്
   • രസ. ഒന്നിലധികം മൂലകങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നുണ്ടായ പദാര്‍ഥം
X