1. സം രക്ത

  സം. -രക്ത

   • വി. ചെമന്ന
   • വി. കോപിച്ച
   • വി. അഴകുള്ള
   • വി. രാഗമുള്ള, അനുരാഗമുള്ള, മോഹമുള്ള
   • വി. നാനാവര്‍ണമായ
   • വി. ചോരത്തുടിപ്പുകൊണ്ടു പ്രഓഭിക്കുന്ന
 2. ഋഗ്ഗാഥ

  സം. ഋഗ്-ഗാഥാ

   • നാ. ഋക്കുപോലെയുള്ള ഗീതിക
 3. രക്ത1

   • വി. രക്തത്തെ സംബന്ധിച്ച, രാഗമുള്ള, സ്നേഹമുള്ള
   • വി. ചെമപ്പുനിറമുള്ള, ചെമന്ന ചായം തേച്ച
 4. രക്ത2

   • നാ. ചെമന്നകുന്നി
   • നാ. മഞ്ചെട്ടി
   • നാ. അരക്ക്
   • നാ. ഒട്ടകച്ചെടി
   • നാ. രാഗമുള്ളവള്‍, അനുരാഗമുള്ളവള്‍
 5. സം.

  സം.

   •   തുല്യമായി
   •   കൂടെ, ഒരുമിച്ച്, സമ്യക്കായി
   •   യഥാവിഥി, ഉചിതമാം വിധം
   •   സുദൃഡമായി
 6. സം യാനം

  സം. -യാന

   • നാ. ഉത്തരീയം
   • നാ. ഗമനം, പോക്ക്
   • നാ. തീവണ്ടി
   • നാ. നേരായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം
   • നാ. സഹഗമനം
   • നാ. മൃതശരീരം വഹിക്കല്‍
 7. സം യാമം

  സം. -യാമ

   • നാ. സം യമം, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം
 8. സം യുക്ക്

  സം. -യുജ്

   • വി. നല്ല ലക്ഷണങ്ങളുള്ള
X