1. സം രാവം

  സം. -രാവ

   • നാ. ശബ്ദകോലാഹലം
 2. രവം

   • നാ. നിലവിളി
   • നാ. അലര്‍ച്ച
   • നാ. മൂളല്‍
   • നാ. ശബ്ദം, നാദം
   • നാ. കൂക്കിവിളി, ഓരിയിടല്‍
 3. രാവം

   • നാ. ശബ്ദം
   • നാ. അലര്‍ച്ച
 4. സം.

  സം.

   •   തുല്യമായി
   •   കൂടെ, ഒരുമിച്ച്, സമ്യക്കായി
   •   യഥാവിഥി, ഉചിതമാം വിധം
   •   സുദൃഡമായി
 5. സം യാനം

  സം. -യാന

   • നാ. ഉത്തരീയം
   • നാ. ഗമനം, പോക്ക്
   • നാ. തീവണ്ടി
   • നാ. നേരായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം
   • നാ. സഹഗമനം
   • നാ. മൃതശരീരം വഹിക്കല്‍
 6. സം യാമം

  സം. -യാമ

   • നാ. സം യമം, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം
 7. സം യുക്ക്

  സം. -യുജ്

   • വി. നല്ല ലക്ഷണങ്ങളുള്ള
 8. സം യുക്ത

  സം. -യുക്ത

   • വി. സമ്യോജിപ്പിച്ച, കൂടിയ, കൂടിച്ചേര്‍ന്ന
   • വി. ഉള്‍ക്കൊണ്ട, സഹിതമായ
X