1. സം രുദ്ധ

  സം. -രുദ്ധ < രുധ്

   • വി. മൂടപ്പെട്ട
   • വി. നിരോധിക്കപ്പെട്ട
   • വി. നിഷെധിക്കപ്പെട്ട
   • വി. തടയപ്പെട്ട, വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട
 2. രുദ്ധ

   • വി. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട
   • വി. തടയപ്പെട്ട, തടുക്കപ്പെട്ട, നിരോധിക്കപ്പെട്ട
   • വി. അമര്‍ത്തപ്പെട്ട, തടഞ്ഞുവയ്ക്കപ്പെട്ട
   • വി. അടയ്ക്കപ്പെട്ട, മൂടപ്പെട്ട
 3. സം.

  സം.

   •   തുല്യമായി
   •   കൂടെ, ഒരുമിച്ച്, സമ്യക്കായി
   •   യഥാവിഥി, ഉചിതമാം വിധം
   •   സുദൃഡമായി
 4. സം യാനം

  സം. -യാന

   • നാ. ഉത്തരീയം
   • നാ. ഗമനം, പോക്ക്
   • നാ. തീവണ്ടി
   • നാ. നേരായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം
   • നാ. സഹഗമനം
   • നാ. മൃതശരീരം വഹിക്കല്‍
 5. സം യാമം

  സം. -യാമ

   • നാ. സം യമം, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം
 6. സം യുക്ക്

  സം. -യുജ്

   • വി. നല്ല ലക്ഷണങ്ങളുള്ള
 7. സം യുക്ത

  സം. -യുക്ത

   • വി. സമ്യോജിപ്പിച്ച, കൂടിയ, കൂടിച്ചേര്‍ന്ന
   • വി. ഉള്‍ക്കൊണ്ട, സഹിതമായ
 8. സം യുക്തം

  സം.

   • നാ. ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നത്
   • രസ. ഒന്നിലധികം മൂലകങ്ങള്‍ കൂടിച്ചേര്‍ന്നുണ്ടായ പദാര്‍ഥം
X