1. സതി1

  സം. സതി

   • നാ. സമ്മാനം, ദാനം
   • നാ. അവസാനം, നാശം
   • നാ. സതി എന്ന ആചാരം, ഉടന്തടിചാടല്‍, അനുമരണം
 2. സതി2

  സം. സതീ

   • നാ. സന്ന്യാസിനി
   • നാ. സുഗന്ധമുള്ള ഒരുതരം മണ്ണ്
   • നാ. പതിവ്രത, സാധ്വി
   • നാ. ദാക്ഷായണി, ദുര്‍ഗ
   • നാ. (വിധവയായിത്തീര്‍ന്ന സ്‌ത്രീ) ഉടന്തടി ചാടല്‍
 3. സാതി

   • നാ. അവസാനം
   • നാ. നാശം
   • നാ. ദാനം
   • നാ. തീവ്രവേദന
 4. സാദി

   • നാ. ആനക്കാരന്‍
   • നാ. കുതിരപ്പടയാളി
   • നാ. തേരാളി
   • നാ. കുതിരപ്പുറത്തു കയറിയവന്‍
X