1. സാധനചതുഷ്ടയം

    സം. -സാധന-ചതുഷ്ടയ

      • നാ. കാവ്യത്തില്‍ അലങ്കാരങ്ങളെ ചമയ്ക്കുന്നതിന് സാധകമായ നാലുകാര്യങ്ങള്‍ (1. സാമ്യം, 2. അതിശയം, 3. വാസ്തവം, 4. ശ്ലേഷം ഇവ.)
X