കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹം

      • വ്യാ. കോപമുള്ളപ്പോള്‍ ഉച്ചരിക്കുന്നത്
X