കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹംസം

   • നാ. അസൂയ
   • നാ. പര്‍വതം
   • നാ. കുതിര
   • നാ. അരയന്നം
   • നാ. എരിക്ക്
   • നാ. പോത്ത്
   • നാ. വെള്ളി
   • നാ. പ്രാണവായുക്കളില്‍ ഒന്ന്
X