1. ഹംസകം

   • നാ. വാത്ത
   • നാ. കാല്‍ച്ചിലമ്പ്
   • നാ. തള
   • നാ. ഹംസം (അരയന്നം)
X