1. ഹംസകൂടം

      • നാ. (കാളയുടെ) പൂഞ്ഞുകുറ്റി
      • നാ. ഹിമാലയത്തിന്‍റെ ഒരു ശിഖരം
X