കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹംസകൂടം

      • നാ. (കാളയുടെ) പൂഞ്ഞുകുറ്റി
      • നാ. ഹിമാലയത്തിന്‍റെ ഒരു ശിഖരം
X