1. ഹംസതൂലശയ്യ

      • നാ. അരയന്നത്തിന്‍റെ മൃദുലമായ തൂവലിട്ടു നിറച്ച മെത്ത
X