1. ഹംസധ്വനി

      • സംഗീ. ഒരു രാഗം
      • നാ. അരയന്നത്തിന്‍റെ ശബ്ദം
X