1. ഹംസനാദിനി

      • നാ. ഹംസത്തിന്‍റെ ശബ്ദമുള്ളവള്‍, ഉത്തമസ്‌ത്രീ
X