1. ഹംസപാദം

      • നാ. ചിഹ്നങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
      • നാ. അരയന്നത്തിന്‍റെ കാല്‍
X