1. ഹംസവൃത്തി

      • നാ. ഗുണദോഷസമ്മിശ്രമായ വസ്തുക്കളില്‍ ഗുണമുള്ളതുമാത്രം സ്വീകരിക്കല്‍
X