കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹംഹോ

      • വ്യാ. ഒരു സംബോധന, വിളി (നിന്ദാര്‍ഥകം)
X