1. ഹജൂര്‍, അജൂര്‍

  അറ.

   • നാ. സ്വാമി
   • നാ. രവന്യൂ സംബന്ധമായ പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചേരി, ദിവാന്‍റെ കച്ചേരി
   • നാ. സന്നിധി (താരത.) ഹാജര്‍
X