കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹഞ്ജാ

      • നാ. ഹഞ്ജേ, (നാട്യ.) പരിചാരികയെയോ ചേടിയേയോ സംബോധനചെയ്യുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം
X