കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹട്ടവിലാസിനി

   • നാ. വേശ്യ
   • നാ. മഞ്ഞള്‍
   • നാ. പവിഴക്കൊടി
   • നാ. നാണുകം
X