കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹഠം

   • നാ. പീഡനം
   • നാ. പായല്‍
   • നാ. ബലാത്കാരം
   • നാ. കറുക
   • നാ. ദൃഢപ്രതിജ്ഞ
X