1. ഹഠാര്‍ഥക

      • വി. ഹഠ എന്ന ശബ്ദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥത്തോടുകൂടിയ, ബലാത്കാരേണയുള്ള
X