കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹണ്ഡാ, -ണ്ഡേ

      • നാ. വലിയ മണ്‍പാത്രം
      • നാ. നീചസ്‌ത്രീ (സംബോധന)
X