കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹത

      • വി. ഹനിക്കപ്പെട്ട. നശി(പ്പി)ക്കപ്പെട്ട, വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട, വിട്ടുപോയ, ഗുണിക്കപ്പെട്ട
X