കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹതം

   • നാ. കൊല
   • നാ. നഷ്ടം
   • നാ. പെരുക്കല്‍
   • നാ. താഡനം
   • വി. ഹനിക്കപ്പെട്ട
 2. ഹഥം

   • നാ. അടി, ഇടി
   • നാ. കൊല, മരണം
X