കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹതക

      • വി. ദുഷ്ടതയുള്ള, നിന്ദ്യമായ, ശൂന്യമ്പിടിച്ച, കളങ്കം വരുത്തിയ. ഉദാഃ കുലഹതകന്‍ = കുലം നശിപ്പിച്ചവന്‍
X