കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹതബുദ്ധി

      • വി. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
X