കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. കയ്

   • നാ. കൈ
 2. കയ1

   • വി. മെലിഞ്ഞ
   • വി. വലിയ
   • വി. ഇളയ
 3. കയ2

  < കഴ "കഴയില്‍ കൂട്ടിയത്"

   • നാ. പുല്‍ക്കുണ്ട്, വയ്ക്കോല്‍ക്കൂമ്പാരം, തുറു, പുല്ലുംകയ (പ.മ.)
 4. കയ്യ്

   • നാ. കൈയ്, കൈ, സമാസത്തില്‍ "കയ്" എന്നെല്ലാം രൂപങ്ങള്‍
   • നാ. അഭ്യാസം, മുറ, പ്രയോഗം, പ്രവര്‍ത്തനം
   • നാ. ചുമതല, പങ്ക്, പ്രാധാന്യം
 5. കായ്, -യ, -യി

   • നാ. പുഷ്പത്തിലെ ഗര്‍ഭകോശം വളര്‍ന്നു പാകമായിത്തീരുന്ന വസ്തു, ഫലം. ഉദാ: തേങ്ങാ, മാങ്ങാ, വാഴയ്ക്കാ, ഏലക്കായ് ഇത്യാദി
   • നാ. വാഷയ്ക്കാ
   • നാ. കായ്പോലെയുള്ള വസ്തു
   • നാ. ചൂതുകളിക്കുള്ള കുരു
   • നാ. തഴമ്പുപാട്
 6. ഗയ

  സം. ഗയാ

   • നാ. ബീഹാറിലുള്ള ഒരു പുണ്യസ്ഥലം, ഗയനെന്നമഹര്‍ഷിയുടെ അധിവാസംകൊണ്ട് പാവനമായത്
 7. ഹതഭാഗ, -ഗ്യ

   • വി. ഭാഗ്യംകെട്ട
X