കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹതവൃത്തം

      • നാ. ഒരു ദോഷം (വൃത്തവിഷയത്തില്‍ ദോഷപ്പെട്ടത് ഹതവൃത്തം)
X