കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹതാശ1

   • വി. കൃപയില്ലാത്ത
   • വി. ആശയറ്റ
   • വി. തളര്‍ന, നിഷ്ഫലമായ
 2. ഹതാശ2

   • നാ. ആശയറ്റവള്‍
   • നാ. മച്ചി, മലടി, വന്ധ്യ
X