കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹത്യ

      • നാ. കൊല. (പ്ര.) ആത്മഹത്യ, ഹത്യാശീലന്‍
X