കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹത്വാഭാസം

      • നാ. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഹേതു അല്ലെങ്കിലും അതാണെന്നു തോന്നിക്കല്‍
X