കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹന(ന)ം

      • നാ. ഗുണനം
      • നാ. കൊല, അടി, ഉപദ്രവം
X