കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹനിക്കുക

      • ക്രി. കൊല്ലുക, തല്ലുക, നശിപ്പിക്കുക
      • ക്രി. ദ്രാഹിക്കുക
      • ക്രി. പെരുക്കുക (ഗുണിക്കുക)
X