കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നു1

  സം.

   •   അക്ഷരമാലയിലെ ഒന്‍പതാമത്തെ അക്ഷരം. സ്വരം. ദന്ത്യം. ക്നുപ്തത്തില്‍മാത്രം ഒതുങ്ങി നില്‍ക്കുന്ന അക്ഷരം.
 2. നു2

  സം.

   • നാ. പര്‍വതം
   • നാ. ദേവമാതാവ്
   • നാ. ഭൂമി
   • നാ. (സ്‌ത്രീ.) സ്വഭാവം
   • നാ. ഗൃഹം
   • നാ. അസുരമാതാവ്, ദിതി
 3. നു

  സം.

   •   ചോദ്യം വികല്‍പം എന്നിവ കുറിക്കുന്ന ഒരു അവ്യയം.
 4. ഹനു, -നൂ

   • നാ. മരണം
   • നാ. രോഗം
   • നാ. ആയുധം
   • നാ. വേശ്യ
   • നാ. മഞ്ഞള്‍
   • നാ. പവിഴക്കൊടി
   • നാ. താടി(യെല്ല്)
   • നാ. ജീവാപായം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു
X