കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹന്തകാരം

      • നാ. ഹന്ത എന്ന് ഉച്ചരിക്കല്‍, ദയ
      • നാ. അഥിതിയാല്‍ നല്‍കപ്പെടുന്ന വസ്തു
X