കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹന്താ(വ്)

      • നാ. ഹനിക്കുന്നവന്‍
      • നാ. ചോരന്‍
      • നാ. ശത്രു. (സ്‌ത്രീ.) ഹന്തി
X