കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹന്തോക്തി

      • നാ. ഹന്ത എന്നു പറയല്‍, കഷ്ടം പറച്ചില്‍, ദയ
X