കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹരകന്‍

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. കള്ളന്‍
   • നാ. പിടിച്ചുപറിക്കുന്നവന്‍
 2. ഹാരകന്‍

   • നാ. ചൂതുകളിക്കാരന്‍
   • നാ. ഹരിക്കുന്നവന്‍, കള്ളന്‍
X