കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹരകിരി

    ജാപ

      • നാ. വയറുകുത്തിക്കീറി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠാനം
X