കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹരണം

   • നാ. സ്വര്‍ണം
   • നാ. സ്‌ത്രീധനം
   • നാ. കൈ
   • നാ. കവടി
   • നാ. മോഷണം
   • നാ. ഹരിക്കല്‍, വിഭജിക്കല്‍
   • നാ. ബീജം, ശുക്ലം
   • നാ. വിദ്യാര്‍ഥിക്കു നല്‍കുന്ന സമ്മാനം
X