കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹരനേത്രം

      • നാ. രുദ്രാക്ഷം
      • നാ. ശിവന്‍റെ കണ്ണ്
      • നാ. മൂന്ന് എന്ന അക്കം
X