കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹരി

   • നാ. ശിവന്‍
   • നാ. ചന്ദ്രന്‍
   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. താന്നി
   • നാ. ബ്രഹ്മാവ്
   • നാ. അഗ്നി
   • നാ. സിംഹം
   • നാ. വായു
   • നാ. കുയില്‍
   • നാ. ശുക്രന്‍
   • നാ. ഇന്ദ്രന്‍
   • നാ. സൂര്യന്‍
   • നാ. തവള
   • നാ. കുതിര
   • നാ. അരയന്നം
   • നാ. മയില്‍
   • നാ. എരിക്ക്
   • നാ. രശ്മി
   • നാ. യമന്‍
   • നാ. സര്‍പ്പം
   • നാ. മനുഷ്യന്‍
   • നാ. കുരങ്ങ്
   • നാ. ഭീരു
   • നാ. മഞ്ഞനിറം
   • നാ. പച്ചനിറം
   • നാ. കിളി
   • നാ. പിംഗലവര്‍ണം
   • നാ. സ്വര്‍ണവര്‍ണം
 2. ഹാരി

   • നാ. തോല്‍വി
   • നാ. കുയില്‍
   • നാ. നഷ്ടം
   • നാ. മുത്ത്
   • വി. ഭംഗിയുള്ള
   • വി. ഹരിക്കുന്ന
   • വി. എടുക്കുന്ന
   • വി. ആകര്‍ഷിക്കുന്ന
   • നാ. ഹാരങ്ങളോടുകൂടിയത്
   • നാ. പാന്ഥസംഘം
 3. ഹ്രീ

   • നാ. ലജ്ജ, നാണം
   • നാ. ദക്ഷന്‍റെ ഒരു പുത്രി
X