കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹരിത്ത്

   • നാ. വിഷ്ണു
   • നാ. സിംഹം
   • നാ. സൂര്യന്‍
   • നാ. ദിക്ക്
   • നാ. മഞ്ഞള്‍
   • നാ. വേഗമുള്ള കുതിര
   • നാ. ചെറുപയറ്
   • നാ. പച്ചിലനിറം
   • നാ. സുര്യന്‍റെകുതിര
 2. ഹാരിത1

   • വി. ആകര്‍ഷിക്കപ്പെട്ട
   • വി. അപഹരിക്കപ്പെട്ട
 3. ഹാരിത2, -ത്വം

   • നാ. ആകര്‍ഷകത
X