കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹരിപദം

   • നാ. ആകാശം
   • നാ. വൈകുണ്ഠം
   • നാ. വിഷ്ണുക്ഷേത്രം
   • നാ. മീനം മേടം രാശികളുടെ സന്ധി
X