കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹരിശ്ചന്ദ്രന്‍

      • നാ. ഒരു സൂര്യവംശരാജാവ്
      • നാ. സത്യവാന്‍. (പ്ര.) ഹരിശ്ചന്ദ്രനാകുക = സത്യസന്ധനെന്നു ഭാവിക്കുക
X