കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഹരേണു

   • നാ. കടല
   • നാ. ഉത്തമസ്‌ത്രീ
   • നാ. ഹരേണുകം
   • നാ. വട്ടച്ചാണായി
   • നാ. ലങ്ക
X