കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. ഹര്‍ത്തുകാമ

      • വി. ഹരിപ്പാന്‍ (ഇല്ലാതാക്കാന്‍) കൊതിക്കുന്ന
      • വി. ബലാദ് എടുക്കാന്‍ കൊതിക്കുന്ന
X